About TMPA

ประวัติสมาคม

สมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็กวิลาส ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นาย วรวิทย์ สุธีรชัย นายกู้เกียรติ ว่องเวศน์ นาย มนตรี ชยาวิวัฒน์กุล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาวิธีลดต้นทุน กำหนดมาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับสากล ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อมาสมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็กวิลาส ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็ก ” โดยมีนายวรวิทย์ สุธีรชัย เป็นรักษาการณ์นายกชั่วคราวก่อน หลังจากนั้นได้เชิญผู้อาวุโส นายสุนทร ปูรานิธี เป็นนายกสมาคมอย่างเป็นทางการท่านแรก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 สมาคมผู้ผลิตภาชนะแผ่นเหล็ก ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ” ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 26 บริษัท

HISTORY

Tinplate Canmaker Association was founded by Mr. Woravit Suthirachai, Mr. Kukiat Wongves and Mr. Montree Chayavivatkul on 13th March, 1972 with the objectives of understanding and building relationship among the members, co-operating to exchange views, finding methods of cost saving, setting up the goods to be international standards and supporting the industry to be sustainable.

Later, the name of Tinplate Canmaker Association was changed to Tin Canmaker Association having Mr. Woravit Suthirachai as Acting Chairman. Afterwards, Mr. Soonthorn Puranitee was officially elected as first Chairman.

On 23rd November, 2004, the new name of Thai Metal Packaging Association was registered to replace Tin Canmaker Association. Currently, there are 26 companies joining as the members.

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศระดับโลกของมาตรฐานสินค้า ปลอดภัยสำหรับอุปโภคบริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

VISION

To promote and support Thai metal packaging towards the world class excellence of quality, safety to consumers and environmental friendly

พันธกิจ

  • เป็นตัวแทนในการประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการ สมาคมต่างๆ และผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
  • สนับสนุนสมาชิกภายใต้กระบวนการผลิตของตนเองให้เป็นโรงงานสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล
  • เป็นผู้ประสานงานในการเจรจาราคาแผ่นเหล็กวิลาสกับผู้ผลิตแผ่นเหล็กวิลาสในประเทศไทย และเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แผ่นเหล็กวิลาสและวัตถุดิบอื่นที่มีความสำคัญ
  • จัดการอบรมทางวิชาการให้ความรู้แก่สมาชิก และกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
  • ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคเพื่อความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะอย่างยั่งยืน

MISSION

  • To act and coordinate with members, governmental authorities, other associations and related supply chain suppliers
  • To support members with their own manufacturing process to be green factory with environmental friendly and researches in order to develop the standard to be accepted in the world market
  • To coordinate the negotiation on the tinplate prices with the domestic tinplate suppliers and report the tinplate situation as well as other key raw materials
  • To provide technical knowledge and activities to members in order to strengthen the members' relationship
  • To assist members to solve any obstacles in order to enable the metal packaging industrial growth with sustainability

รายชื่อนายกสมาคม

วาระปี ชื่อ บริษัท
2515 นายสุนทร ปูรานิธี บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี่ส์ จำกัด
นายกู้เกียรติ ว่องเวศน์ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
นายวีระ เดชธำรง บริษัท สวอน อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2545 - 2549 นายสาธิต ชยาวิวัฒน์กุล บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
2549 - 2551 นายวิเชียร ตียปรีชญา บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด
2551 - 2554 นายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
2554 - 2560 นายวรทิน พิศาลพงศ์ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
2560 - 2563 นายธงชัย โอฬารริกสุภัค บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์
2564 - 2566 นายไพโรจน์ มีทวี บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

CHAIRMAN

Year Name Company Limited
1972 Mr. Soonthorn Puranitee Soonthorn Metal Industries
Mr. Kukiat Wongves Sahadharawat
Mr. Vira Dejthamrong Swan Industries (Thailand)
2002 - 2006 Mr. Sathit Chayavivatkul Standard Can
2006 - 2008 Mr. Vichien Teeyaprechaya Universal Can
2008 - 2011 Mr. Viboon Trakulpoonsub Poonsub Can
2011 - 2017 Dr. Woratin Phisarnphong Sahadharawat
2017 - 2020 Mr. Thongchai Oranrigsupak Benjamit Packaging Co., Ltd.
2021 - 2023 Mr. Pairojana Meethawee Lohakij Rung Charoen Sub Co.,Ltd.

รายชื่อกรรมการ สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

ชื่อ ตำแหน่ง บริษัท
นาย วีระ เดชธำรง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บจ. สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย)
นาย วิเชียร ตียปรีชญา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์์ บจ. ยูนิเวอร์แซลแคน
นาย สาธิต ชยาวิวัฒน์กุล นายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ บจ. แสตนดาร์ดแคน
นาย วิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ นายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ บจ. พูนทรัพย์แคน
ดร. วรทิน พิศาลพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ บจ. สหธาราวัฒน์
นาย ธงชัย โอฬารริกสุภัค นายกกิตติมศักดิ์และกรรมการ บจ. เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์
นาย ไพโรจน์ มีทวี นายกสมาคม บจ.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
นาย ณัฏฐิพล ปูรานิธี กรรมการ บจ. สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์
นาย เธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ กรรมการ บจ. สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย)
นาย วิฑูรย์ ธนวัชรางกูร กรรมการ บจ. รอแยลแคนอินดัสทรีส์
นางสาว มณี แต่โสภาพงษ์ กรรมการ บจ.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์
นาย ธนาศักดิ์ โรจน์วรพร เลขาธิการ และ กรรมการ บจ. ทินแคนอินดัสทรี่

BOARD OF DIRECTORS

Name Position Company Limited
Mr. Vira Dejthamrong Honourable Advisor Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Vichien Teeyaprechaya Honourable Advisor Universal Can Co., Ltd.
Mr. Sathit Chayavivatkul Honourable Advisor and Director Standard Can Co., Ltd.
Mr. Viboon Trakulpoonsub Honourable Advisor and Director Poonsub Can Co., Ltd.
Dr. Woratin Phisarnphong Honourable Advisor and Director Sahadharawat Co., Ltd.
Mr. Thongchai Oranrigsupak Honorable Advisor and Director Benjamit Packaging Co., Ltd.
Mr. Pairojana Meethawee Chairman/President Lohakij Rung Charoen Sub Co.,LTD.
Mr. Nuttipol Puranitee Director Soonthorn Metal Industries Co.Ltd.
Mr. Thienchai Luechaiprasit Director Swan Industries (Thailand) Limited
Mr. Vitoon Thanawatcharangkul Director Royal Can Industries Co. Ltd.
Ms. Manee Taesopapong Director Lohakij Rung Charoen Sub Co. Ltd.
Mr. Thanasak Rojvoraporn Director Tincan Industry Co., Ltd.

© Copyright 2015 TMPA. All Right Reserved

Terms, conditions, features, availability, pricing, fees, service and support options subject to change without notice.